เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หัวข้อเรื่อง : แหล่งเรียนรู้

เสาร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557


 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน)หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ก่อเกิดจาก ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนคนพอเพียงบ้านสายเพชร ที่ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตกิน-อยู่ตาม อัธภาพ  มีความเอื้ออารีต่อกัน  และต้องการเผยแพร่แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน  ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกฝน และนำไปปฏิบัติสืบทอดขยายผลอย่างยั่งยืน  จึงเริ่ม เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทำเป็นแหล่งเรียนรู้ตัวอย่าง นำมาปรับใช้ในชุมชนอาทิ เช่น การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ การเลี้ยงหมูหลุม เตาถ่านน้ำส้มควันไม้ ฯลฯ ทั้งนี้เน้นหลักการพึ่งตนเอง เพื่อความ พออยู่ พอใช้ และพอกิน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินตามพ่อ ด้วยหลักการพอเพียง  และรับฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินงานชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน  และผู้สนใจทั่วไป โดยปีละประมาณ  4 – 6 รุ่น ๆ ละ 50 คน  ในการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมต้องพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้วย (ประมาณรุ่นละ 3 คืน หรือตามระยะเวลาในช่วงการฝึกอบรม)  ปัจจุบัน บ้านสายเพชรได้กำหนดฐานเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและนำไปใช้  จำนวน  8  ฐาน ดังนี้

1. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อพัฒนาอาชีพ โดย นางพิน  กันเกตุ

2. ฐานเรียนรู้อุตสาหกรรมโคนมในครัวเรือน โดย นายณัฐพล  แก้วแดง ซึ่งปัจจุบัน ฐานเรียนรู้ฐานนี้ หันมาทำแก๊สจากมูลสัตว์ใช้เองภายในครัวเรือน โดยใช้สำหรับก๊าซหุงต้ม และเป็นไฟส่องสว่าง

3. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม โดย นายมนู  อยู่ยงค์

4. ฐานเรียนรู้การแปรรูปสับปะรดสี่รด โดย นางชูชีพ อยู่ยงค์

5. ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน งานพันมือ(พันลวดเป็นรูปสัตว์สำหรับปลูกต้นไม้, เผาถ่านและทำน้ำส้มควันไม้)โดย นายจง นิยมพลอย

6. ฐานเรียนรู้พลิกฟื้นปฐพี คืนชีวิตให้แผ่นดิน (ทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ำชีวภาพ, น้ำหมักไล่แมลง) โดย นายสมคิด  ลักยิ้ม

7. ฐานเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ โดย นายเอี่ยม  แสนสบาย

8. ฐานเรียนรู้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย นายจรูญ  นันทเกษตรเข้าชม : 1363


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      แหล่งเรียนรู้ 1 / ก.พ. / 2557