12 พ.ค. 2564   ประชาสัมพันธ์การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบริการพร้อมเพย์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 พ.ค. 2564   ขอสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด19  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 พ.ค. 2564   การส่งเสริมอาชีพประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
12 พ.ค. 2564   แจ้งการดำเนินการจัดฝึกอาชีพห้วงเดือนพ.ค.-ก.ย. 64  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
12 พ.ค. 2564   แจ้งกหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1/64  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
12 พ.ค. 2564   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 พ.ค. 2564   ประชาสัมพันธ์จุลสารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ในรูบแบบ e-book  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 พ.ค. 2564   เห็นชอบปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพกสนศึกษางบประมาณ 2564 ค่าจัดการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
12 พ.ค. 2564   ลดยอดงบประมาณรายจ่ยประจำปีงบประมาณ2564 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน/บางสะพานน้อย  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
12 พ.ค. 2564   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564 เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบฯ งบเงินอุดห  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
12 พ.ค. 2564   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564 (กศน.ตำบล) ไตรมาส3  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
12 พ.ค. 2564   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ห้องสมุดประชาชน) ไตรมาส3  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 พ.ค. 2564   การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) จากประเทศเพื่อนบ้าน  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
07 พ.ค. 2564   แจ้งการโอนเงิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 2564   ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 2564   ประชาสัมพันธ์จุลสาร Excise newsletter ปีที่36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 2564   ขอ้ชิญประชุม /บางสะพาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 พ.ค. 2564   การเตรียมการการจัดการสอนของสำนักงาน กศน.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ภาคเรียนที่่ 1/64  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 พ.ค. 2564   แจ้งให้ถอนหลักประกันสัญญา/หัวหิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 พ.ค. 2564   แจ้งให้ถอนหลักประกันสัญญา/สามร้อยอด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 พ.ค. 2564   มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
05 พ.ค. 2564   ส่งตัวพนักงานราชการ /ทับสะแก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 พ.ค. 2564   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 พ.ค. 2564   การรายงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 พ.ค. 2564   การปรับปรุงระเบียบการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง ศศช.พ.ศ.../หัวหิน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
03 พ.ค. 2564   คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องขยายระยะเวลาการบังคับตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
03 พ.ค. 2564   การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง /เมือง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 พ.ค. 2564   การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส 2564 / กศน.เมือง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
03 พ.ค. 2564   การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส 2564 / กศน.หัวหิน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
30 เม.ย. 2564   ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวระสโคโรนา2019  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 เม.ย. 2564   การรายงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 เม.ย. 2564   ข้อกำหนดออกตามมาตรการ 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2558  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
29 เม.ย. 2564   ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ข  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
28 เม.ย. 2564   แจ้งการโอนเงิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 เม.ย. 2564   แจ้งการโอนเงิน  กลุ่มผู้ดูแลระบบ      รับ
28 เม.ย. 2564   แจ้งการโอนเงิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 เม.ย. 2564   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564 ผลผลิตที่ 4 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าเช่าสำนักงาน /กุยบุรี  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
28 เม.ย. 2564   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ผลผลิตที่ 4 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าเช่าสำนักงาน ไตรมาส 3  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
28 เม.ย. 2564   แจ้งการโอนเงิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 เม.ย. 2564   การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
26 เม.ย. 2564   ลดยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน /เมือง/ทับสะแก/ปราณบุรี/สามร้  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
26 เม.ย. 2564   มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิกา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 เม.ย. 2564   ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 เม.ย. 2564   ขอขอบคุณ/ ปราณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
26 เม.ย. 2564   ขอขอบคุณ /กศน.หัวหิน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
23 เม.ย. 2564   เลื่อนการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม และกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบป  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
23 เม.ย. 2564   รายงานผลการดำเนินโครงการภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 และโครงการภาษาต่  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
23 เม.ย. 2564   การประชุมชี้แจงแบบเก็บข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง ศศช./กศน.หัวหิน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 เม.ย. 2564   ขอเน้นย้ำการปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ มาตราการ และคำสั่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
21 เม.ย. 2564   ขออนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และการนำทิศทางองค์การไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 เม.ย. 2564   รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
21 เม.ย. 2564   แจ้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 เม.ย. 2564   เลื่อนการจัดงาน ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี2564/เมือง/สามร้อ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
21 เม.ย. 2564   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะอาชีพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
20 เม.ย. 2564   กา่รรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 เม.ย. 2564   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักราชการ รอบที่1  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 เม.ย. 2564   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
20 เม.ย. 2564   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2564   จัดทำแผน/โครงการและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน DMIS ประจำ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
19 เม.ย. 2564   ส่งหนังสือบริจาค  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
19 เม.ย. 2564   การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
19 เม.ย. 2564   รายงานนโยบายก่ารตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
19 เม.ย. 2564   ขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดประจงบคีรีขันธ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2564   แนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2564   การดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร กศน.แบบ online หลักสุตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 เม.ย. 2564   ขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดประจวบครีรีขันธ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 เม.ย. 2564   ขอความร่วมมือรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานส่งเสริมพัมนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินทำกินใ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
16 เม.ย. 2564   การดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร กศน.แบบ ออนไลน์ หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
16 เม.ย. 2564   การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลเข้ารับการอบรมหลัสูตรเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 256  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย      รับ
16 เม.ย. 2564   ขอความร่วมมือปฏิบัติการตามประกาสกระทรวงศึกษาธิการของสำนักงาน กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ