07 พ.ค. 2564    ส่งแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานราชการทั่วไป รอ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
03 พ.ค. 2564    ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) ของ กศน.อำเภอบางสะพาน และ สําเนาคําสั่งการห  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
29 เม.ย. 2564    การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นควรได้รับเข็ม ลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ ประจําปี ๒๕๖๓  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
23 เม.ย. 2564    ส่งแบบสำรวจการแบ่งหน่วยงานภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ.2564  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
21 เม.ย. 2564    การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
20 เม.ย. 2564    ส่งแบบสำรวจการแบ่งหน่วยงานภายในของหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกศน.อ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
19 เม.ย. 2564    ส่งแบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
16 เม.ย. 2564    ขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
09 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน Big Cleaning Day กศน.ตำบล/เขต  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
07 เม.ย. 2564    ส่งแบบรายงานนักศึกษาเข้าสอบ-ขาดสอบ รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกเสรี (กรณีสอบนอกตาราง) ภาคเรียนที่  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
31 มี.ค. 2564    (ต่อ) การสอบนอกตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
31 มี.ค. 2564    การสอบนอกตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
31 มี.ค. 2564    การสอบนอกตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
30 มี.ค. 2564    ขอความอนุเคราะห์สำเนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือก  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
26 มี.ค. 2564    แบบตอบรับ การเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชง  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
23 มี.ค. 2564    รายงานข้อมูลการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (2560-ปัจจุบัน)  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
15 มี.ค. 2564    การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
10 มี.ค. 2564    ขอแจ้งเปลี่ยนรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
10 มี.ค. 2564    ขออนุญาตใช้พาหนะส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
08 มี.ค. 2564    ส่งรายชื่อนักศึกษาฝากสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
05 มี.ค. 2564    แบบสอบถาม เรื่อง การติดตามผลการนํามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
02 มี.ค. 2564    การดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
01 มี.ค. 2564    รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐา  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
24 ก.พ. 2564    ขออนุมัติจัดซื้อระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
22 ก.พ. 2564    ขออนุญาตใช้พาหนะส่วนบุคคลไปราชการ  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
19 ก.พ. 2564    ส่งแบบตอบรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
19 ก.พ. 2564    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเร  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
18 ก.พ. 2564    กศน.อําเภอบางสะพาน มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสานสายใย กศน.9  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
17 ก.พ. 2564    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการฯ  กศน.อำเภอบางสะพานน้อย      รับ
17 ก.พ. 2564    ข้อสั่งการของรัฐมนตรีฯ  กศน.อำเภอบางสะพานน้อย      รับ
15 ก.พ. 2564    ส่งรายชื่อคัดเลือกบุคลากร กศน. เข้ารับการอบรมแบบ Online " หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเ  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
02 ก.พ. 2564    แจ้งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ 2  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
01 ก.พ. 2564    ผลการประเมินการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสมุทรคีรี ประจำปี 2563  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
28 ม.ค. 2564    รายงานผลการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอบางสะพานน้อย      รับ
25 ม.ค. 2564    การรายงานผลการดำเนินงานอบรมให้ความรู้หน่วยงานอื่นๆ ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ เย็บหน้ากากอนา  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
25 ม.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานอบรมให้ความรู้กับสถานศึกษาในการผลิตเจลแอลกอฮอล์เย็บหน้ากากอนามัย  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
22 ม.ค. 2564     รายงานผลการรับส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐที่เ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
22 ม.ค. 2564    การรายงานผลการดำเนินงานอบรมให้ความรู้หน่วยงานอื่นๆ ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ เย็บหน้ากากอนา  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
22 ม.ค. 2564    สำรวจความต้องการใช้สื่อชุดการเรียนทางไกล หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
15 ม.ค. 2564    ส่งแบบรายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของหน่วยงานและสถานศึ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
14 ม.ค. 2564    ส่งแบบรายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบฯ  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
23 ธ.ค. 2563    ขอเพิ่มและแก้ไขข้อมูลนักศึกษาระบบออนไลน์  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
21 ธ.ค. 2563    การยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
18 ธ.ค. 2563    การสำรวจข้อมูลและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
18 ธ.ค. 2563    รายชื่อคณะกรรมการ ศส.ปชต.สังเกตุการณ์เลือกตั้ง  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
18 ธ.ค. 2563    รายงานผลการสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
16 ธ.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
08 ธ.ค. 2563    ขอส่งรายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
08 ธ.ค. 2563    ขอส่งรายงานข้อมูลแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษา  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
08 ธ.ค. 2563    การสำรวจเป้าหมายการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
02 ธ.ค. 2563    ส่งแบบรายงานการบริจาคสิ่งของกิจกรรม“กศน.ส่งความสุขให้น้อง’’  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
30 พ.ย. 2563    ขอรหัสผู้เข้าใช้งานที่สามารถเข้าใช่งานระบบบริหารจัดการ  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
30 พ.ย. 2563    ขอขอบคุณ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
26 พ.ย. 2563    ส่งแบบสำรวจความต้องการของสถานศึกษาที่มีความต้องการพัฒนา สถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหล  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
25 พ.ย. 2563    ส่งแบบตอบรับโครงการรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
25 พ.ย. 2563    แบบสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
18 พ.ย. 2563    ศธ021.4406  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
18 พ.ย. 2563    ขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการพร้อมพนักงานขับรถ  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
16 พ.ย. 2563    ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน ประจำปี 2563  กศน.อำเภอบางสะพานน้อย      รับ
16 พ.ย. 2563    ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน"เ้ฉลิมราชกุมารี"อำเภอบางสะพาน  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
03 พ.ย. 2563    การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
29 ต.ค. 2563    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
26 ต.ค. 2563    รายงานข้อมูลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
26 ต.ค. 2563    การจ้างพนักงานราชการ (ต่อสัญญาจ้าง)  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
25 ต.ค. 2563    ขออนุญาตใช้พาหนะส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอกุยบุรี      รับ
25 ต.ค. 2563    ขออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอกุยบุรี      รับ
20 ต.ค. 2563    ขอแจ้งความประสงค์ขอย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานข้ามจังหวัด  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
12 ต.ค. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เรื่อง “โคก หนอง นา” โมเดล  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
12 ต.ค. 2563    ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
12 ต.ค. 2563    ข้อมูลการจัดทำโครงการ เรื่อง โคก หนอง นา  กศน.อำเภอบางสะพานน้อย      รับ
11 ต.ค. 2563    แก้ไขขออนุญาตเดินทางไปราชการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
07 ต.ค. 2563    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
07 ต.ค. 2563    รายงานสถิติข้อมุลด้านการส่งเสริมการอ่าน  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
07 ต.ค. 2563    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
07 ต.ค. 2563    ขออนุญาตใช้รถยนตร์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
06 ต.ค. 2563    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
06 ต.ค. 2563    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
06 ต.ค. 2563    การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ฯ  กศน.อำเภอกุยบุรี      รับ
01 ต.ค. 2563    ใบลาพักผ่อน  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
01 ต.ค. 2563    รานงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภอกุยบุรี      รับ
30 ก.ย. 2563    พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบลมีความประสงค์ ไม่ต่อสัญญาจ้าง  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
29 ก.ย. 2563    แจ้งความประสงค์ขอจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
29 ก.ย. 2563    รายงานการติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
29 ก.ย. 2563    แจ้งความประสงค์ขอจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วนราชการ  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
28 ก.ย. 2563    แบบรายงานการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตามมาตรการป้องกัน  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
28 ก.ย. 2563    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
24 ก.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
23 ก.ย. 2563    รายงานผลการนำหนังสือ เรื่อง ทะเล และมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติ ไปใช้  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
23 ก.ย. 2563    ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและรถยนต์ราชการ  กศน.อำเภอกุยบุรี      รับ
23 ก.ย. 2563    ขออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอกุยบุรี      รับ
18 ก.ย. 2563    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
18 ก.ย. 2563    ขออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอกุยบุรี      รับ
11 ก.ย. 2563    ส่งแบบสำรวจข้อมูลประกอบการขอจัดตั้งสำนักงาน กศน. เพื่อเป็นนิติบุคคล  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
11 ก.ย. 2563    สำรวจค่าเช่าอินเตอร์เน็ต  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
11 ก.ย. 2563    ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมและการรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจัดและ ส่งเสริมการจัดการศึ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
10 ก.ย. 2563    ข้อมูลประกอบการจัดตั้งสำนักงาน กศน.เพื่อเสนอเป็นนิติบุคคล  กศน.อำเภอกุยบุรี      รับ
10 ก.ย. 2563    ส่งข้อมูลประกอบการขอจัดตั้งสำนักงาน กศน.เพื่อเสนอเป็นนิติบุคคล  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
10 ก.ย. 2563    การเปิดรับฟังความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษาเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติขอ  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
10 ก.ย. 2563    ค่่าเช่าอินเทอร์เน็ต  กศน.อำเภอบางสะพานน้อย      รับ
10 ก.ย. 2563    สำรวจค่าอินเทอร์เน็ต  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
09 ก.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19)ตามข้  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
09 ก.ย. 2563    ส่งแบบรายงานผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
08 ก.ย. 2563    แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยม ที  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
08 ก.ย. 2563    แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยม ที  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
21 ส.ค. 2563    เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ ฯ  กศน.อำเภอกุยบุรี      รับ
20 ส.ค. 2563     รายงานผลการติดตามและรายงานผลการนำหนังสือเรื่องทะเลมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปใช้ประกอบก  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
19 ส.ค. 2563    รายงานการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
19 ส.ค. 2563    การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ  กศน.อำเภอกุยบุรี      รับ
17 ส.ค. 2563    ส่งแบบรายงานตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
14 ส.ค. 2563    ส่งรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
29 ก.ค. 2563    ส่งรายชื่อครู (วิทยากรพี่เลี้ยง) และนักศึกษา พร้อมใบสมัครลูกเสือ - เนตรนารีมัคคุเทศก์  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
23 ก.ค. 2563    ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงสื่อดิจิทัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
22 ก.ค. 2563    โครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
22 ก.ค. 2563    ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคัดเลือก รรณาธิการ การจัดทำแบบทดสอบ  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
21 ก.ค. 2563    แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคัดเลือก บรรณาธิการ การจัดทำต้นฉบับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายว  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
15 ก.ค. 2563    ส่งรายชื่อโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ฯ  กศน.อำเภอกุยบุรี      รับ
14 ก.ค. 2563    ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคัดเลือก บรรณาธิการ การจัดทําต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางก  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
14 ก.ค. 2563    แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2563-2565  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
08 ก.ค. 2563    ส่งแบบรายงานตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
03 ก.ค. 2563    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
01 ก.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
30 มิ.ย. 2563    รายงานการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
30 มิ.ย. 2563    ส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
06 ก.พ. 2562    รายงานการสำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอบางสะพานน้อย      รับ
06 ก.พ. 2562    รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
06 ก.พ. 2562    รายงานการสำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤิทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
04 ก.พ. 2562    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญกายาเสพติด (รายสัปดาห์)  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
28 ม.ค. 2562    จัดส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
28 ม.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญกายาเสพติด (รายสัปดาห์)  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
28 ม.ค. 2562    ส่งแบบฟอร์มขอเข้าร่วมโครงการสานสายใย กศน.๘ (Contract Phone)  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
25 ม.ค. 2562    จัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
25 ม.ค. 2562    จัดส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 63  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
22 ม.ค. 2562    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอปราณบุรี      รับ
22 ม.ค. 2562    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
22 ม.ค. 2562    การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562  กศน.อำเภอบางสะพานน้อย      รับ
22 ม.ค. 2562    ขอลาพักผ่อน  กศน.อำเภอบางสะพานน้อย      รับ
22 ม.ค. 2562    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
21 ม.ค. 2562    จัดส่งสรุปวันลาบุคลากร  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
21 ม.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
17 ม.ค. 2562    ขอลาออกจากการปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
09 ม.ค. 2562    ส่งข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
09 ม.ค. 2562    สั่งข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2561  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
07 ม.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญกายาเสพติด (รายสัปดาห์)  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
25 ธ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
24 ธ.ค. 2561    ขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการฯ  กศน.อำเภอกุยบุรี      รับ
19 ธ.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
17 ธ.ค. 2561    แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
17 ธ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญกายาเสพติด (รายสัปดาห์)  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
17 ธ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
12 ธ.ค. 2561    จัดส่งข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
12 ธ.ค. 2561    จัดส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบรายวิชาบังคับและเลือกบังคับ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
12 ธ.ค. 2561    จัดส่งแบบตอบรับและแบบประเมินคุณภาพสื่อ(ต่อ)  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
12 ธ.ค. 2561    จัดส่งแบบตอบรับและแบบประเมินคุณภาพสื่อ  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
12 ธ.ค. 2561    แจ้งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
11 ธ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญกายาเสพติด (รายสัปดาห์)  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
06 ธ.ค. 2561    ส่งสำเนาแผนโครงการพัฒนาวิชาการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคาะห์ และเขียน  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
04 ธ.ค. 2561    รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
04 ธ.ค. 2561    จัดส่งรายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
03 ธ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญกายาเสพติด (รายสัปดาห์)  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
30 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
26 พ.ย. 2561    แจ้งส่งใบตอบรับการอบรมกิจกรรมอบรมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว. และอำนาจหน้าที่ของ ส.ว. แก่ผู้แทน  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
26 พ.ย. 2561    ขอลาพักผ่อน  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
26 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญกายาเสพติด (รายสัปดาห์)  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
22 พ.ย. 2561    การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กศน.อำเภอบางสะพานน้อย      รับ
21 พ.ย. 2561    จัดส่งใบสรุปวันลา  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
13 พ.ย. 2561    ขอแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอบางสะพานน้อย      รับ
13 พ.ย. 2561    รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา2/2561  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
13 พ.ย. 2561    รายงานสรุปวันลา  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
13 พ.ย. 2561    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
12 พ.ย. 2561    ส่งแบบรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
09 พ.ย. 2561    การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
08 พ.ย. 2561    การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
08 พ.ย. 2561    การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
05 พ.ย. 2561    ขอรับงบประมาณสนับสนุนสร้าง กศน.อำเภอบางสะพานและกศน.ตำบลพงศ์ประศาสน์  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
05 พ.ย. 2561    ขอรับงบประมาณสนับสนุนสร้าง กศน.อำเภอ  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
02 พ.ย. 2561    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
26 ต.ค. 2561    รายงานผลการรับการส่งเสริมแลัสนับสนุนการศึกานอกระบบฯ  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
26 ต.ค. 2561    ส่งแผนการฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
25 ต.ค. 2561    การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (งบลงทุน)ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
25 ต.ค. 2561    ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  กศน.อำเภอทับสะแก      รับ
12 ต.ค. 2561    ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
11 ต.ค. 2561    การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
11 ต.ค. 2561    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
10 ต.ค. 2561    สำเนาการโอนเงิน  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
10 ต.ค. 2561    ส่งแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโดยใช้หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
10 ต.ค. 2561    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
03 ต.ค. 2561    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอบางสะพาน      รับ
01 ต.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์ใช้รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
01 ต.ค. 2561    ข้อมูลประกอบการพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
27 ก.ย. 2561    ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
27 ก.ย. 2561    แจ้งพนักงานจ้างเหมาบริการไม่ต่อสัญญาจ้าง  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
18 ก.ย. 2561    ขอจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
18 ก.ย. 2561    การจ้างเหมาพนักงานที่ต้องการจ้างต่อในปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
17 ก.ย. 2561    ขอช่วยราชการโดยการปฏิบัติราชการลักษณะประจำ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
12 ก.ย. 2561    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาปฏิบัติราชการในลักษณะประจำ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
12 ก.ย. 2561    ขอลาผักผ่อน  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
10 ก.ย. 2561    แบบตอบรับการเข้าร่วมตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
05 ก.ย. 2561    ขออนุญาตไปราชการ  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ
31 ส.ค. 2561    ขอย้ายพื้นที่ปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอสามร้อยยอด      รับ
30 ส.ค. 2561    แจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน และสนามสอบนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล  กศน.อำเภอหัวหิน      รับ