[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 
   นางสาววรวรรณ  จิตรนิยม
 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุยบุรี 

               
นางกิติยา  สายน้ำเขียว
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอักษร  ใจอ่อน
ครู

 

 
                                                                                                                                                                               
                                                                                   นางสาวอัมไพ  ศรีทอง                                                               นางสาวจตุพร  เกาะเกตุ
                                                                               ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                                         ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน    
 
 
 
                                                                                                                                            
                                                      นางสาวธัญพร ดีเลิศ                                           นางสาววาสนา  ประภาลิมรังสี                                     นางสาววัจนา  อ่อนท้วม
                                                      ครู กศน.ตำบลกุยบุรี                                                 ครู กศน.ตำบลกุยเหนือ                                        ครู กศน.ตำบลสามกระทาย

                                                                                                                                        
                                                         นายบัณฑิต  รุจิเรข                                           นางสาวกรรณิการ์ ประสิทธิ์พร                                    ว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์   ยันอิน
                                                      ครู กศน.ตำบลเขาแดง                                           ครู กศน.ตำบลดอนยายหนู                                         ครู กศน.ตำบลหาดขาม 

นางสาวสมงาม   อ้อมคล้าย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


เข้าชม : 2683
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุยบุรี
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 เบอร์โทรศัพท์
0 3268 2446  เบอร์แฟ็กซ์0 3268 2446

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี