[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 
 

 

9-07-63 เรื่อง  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
                       ครูและบุคลากรทางการศุึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วน สังกัดสำนักงาน กศน. 256
3


                เรื่อง  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้าง ครูสอนศาสนาอิสลามฯ สังกัด
                     สำนักงาน กศน 2563
 

            เรื่อง  
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
                     และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. 2563
 
07-04-63 เรื่อง  ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ 25-02-63  แบบประเมินพนักงานราชการ  ปี 2563 

05-02-63  
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563) 
05-02-63  เรื่อง คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจในข้อ 16) 

27-01-63 เรื่อง การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


27-01-63 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
                        โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา (KSP School)


1-11-62   เรื่อง ขอชี้แจงการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ( ว 17 /2562)


18-10-62 
เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18-10-62 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 02-08-62  เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 


02-08-62  เรื่อง การคัุดเลือกการปฎิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ 2562  

18-06-62  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
30-04-62  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
30-04-62  เรื่อง แนวปฎิบัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประเมินตนเอง และแผนพัฒนาบุคคล  
30-04-62  เรื่อง แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
29-03-62  แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรอง


25-03-62 เรื่อง แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ

25-03-62 เรื่อง แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 38 ค.)

25-03-62  เรื่อง เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สังกัดสำนักงาน กศน. (ครูผู้ช่วย)25-03-62 เรื่อง การประเมินครูกศน.ตำบล 2562

               เรื่อง แบบประเมิน พนักงาน บนจังหวัด 2562

               เรื่อง แบบประเมินครู อาสาฯ 2562

              

22-02-62 เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้วันลาและวันหยุดราชการ


11-02-62 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

11-02-62 เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู
                        และบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
                        ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน.สำนักงานปลัด
                        กระทรวงศึกษาธิการ สายงานบรรณารักษ์
   

17-12-61 เรื่อง การเสนอหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน      
                - Info แจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาต
                - คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญาตฯ
                - แบบสำรวจใบอนุญาตและตัวอย่างการบันทึกข้อ
                - รวมแบบฟอร์มการขอต่ออายุใบอนุญาต คส.02+ คส.01.10-4
                                                                                                                              
                -
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

วีดิทัศน์กาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน เรื่อง มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ
และหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
(ว20 และ ว21/2560)
ชุดที่ 1 แผ่น A 1/3  ชุดที่ 2  1/2 ชุดที่ 3 แผ่น A 1/5
ชุดที่ 1 แผ่น A 2/3  ชุดที่ 2  2/2 ชุดที่ 3 แผ่น A 2/5
ชุดที่ 1 แผ่น A 3/3   ชุดที่ 3 แผ่น A 3/5
ชุดที่ 1 แผ่น B 1/3   ชุดที่ 3 แผ่น A 4/5
ชุดที่ 1 แผ่น B 2/3   ชุดที่ 3 แผ่น A 5/5
ชุดที่ 1 แผ่น B 3/3   ชุดที่ 3 แผ่น B 1/3
ชุดที่ 1 แผ่น C 1/3   ชุดที่ 3 แผ่น B 2/3
ชุดที่ 1 แผ่น C 2/3   ชุดที่ 3 แผ่น B 3/3
ชุดที่ 1 แผ่น C 3/3    

19-10-61
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5-10-61    เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง 

5-10-61   
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติหน้าที่ลักษณะประจำ

5-10-61    เอกสารสายงานนักจัดการงานทั่วไป
5-10-61    เอกสารสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5-10-61  
  เอกสารสายงานนักวิชาการเงินและบัญชี

14-06-91 เรื่อง  แบบประเมินผลการปฎิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคคลภายนอกปฎิบัติงานห้องสมุด

                         -
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
                         -
เกณฑ์การประเมิน


12-09-61 เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
16-08-61
เรื่อง  การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่  2 
09-07-61 เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561
09-07-61 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
05-07-61 เรื่อง คู่มือ การพัฒนาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป


04-07-61 เรื่อง  เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1  (1 เมษายน  2561)
                - คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ลูกจ้างประจำ
                - คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครู
                - คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้บริหาร
                - คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน บรรณารักษ์
                 

19-05-61 
เรื่อง  รับโอน/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดส่วนราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน กศน.                เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุกจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
                 เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.


5
-06-61   เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2560 แก่พนักงานราชการ

5
-06-61   เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานของพนักงานราชการ

30-05-61  เรื่อง  การดำเนินงานตามโครงการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ
16-05-61  คำสั่งแต่งตั้งครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ปี 2548,2549,2551, 2552 ,2553

16-05-61  คำสั่งการสั่งจ้างพนักงานราชการ (ครู อาสา) ปี 2544,2548,2549,2550
15-05-61  สัญญาจ้างพนักงานราชการ
                    - ปี 2554

                   - ปี 2555-1
                    - ปี 2555-2                   
                    - ปี 2559
                    - ปี 2560
10-05-61  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลารกการศึกษาสายงานการสอน (ว.22)
10-05-61  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21)

01-05-61  สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาที่ตรงตามความจำเป็นต้องการของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงาน กศน.

01-05-61  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.

              - ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสมัครด้วยตนเองผ่านระบบการสมัครออนไลน์ 
www.nfe-recruit.com
01-05-61  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.23-02-61  การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 
23-02-61  บัญชีรายชื่อ 
23-02-61  จังหวัด
23-02-61  พรก. 61
16-02-61
  -  กรอบการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ  
16-02-61
  -  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม นักบริหารยุทธศาสตร์ ระดับกลางระดับสูง  

6-02-61    - แนวปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนสังกัดสำนักงาน กศนงไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ


06-02-61    - แจ้งย้าย ก.พ. 61
                   - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีข้าราชการได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานในศาลหรือถูกเรียกให้ไปให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน                    - ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
                     การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559


02-02-61    - คำชี้แจง (หน้าที่ 1 - 4)
                   -
กศน.ตำบล (หน้าที่ 5 -20)
                   -
พื้นที่ปกติ (หน้าที่ 21 - 30)
                   -
ศศช. (หน้าที่ 31 - 39)
                   -
แบบสรุปคะแนน และแบบประเมินพฤติกรรม
                   -
หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งของบุคคลภายนอก


18-12-60    เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                             ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
                            “แม่ฟ้าหลวง” (ครู ศศช.)
 


8-12-60   -เรื่องแนวปฏิบัติเรื่อง การให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.ไปเข้ารับการฝึกอบร


17-11-60   -  แบบใบขอยกเลิกวันลา    

 


15-11-60   - ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ    

                  - เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ    

                  - เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ    
                
                  - เรื่อง กำหนดชั่วโมงการปฎิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ 


10-11-60    คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    


8-11-60    คำสั่งมอบอำนาจไปปฏิบัติราชการแทน                 
                 - หนังสือ
                - คำสั่งมอบอำนาจ
                - ส่งคำสั่ง สป.


8-11-60 แนวปฏิบัติเรื่องการให้บุคคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ไปเข้ารับการฝึกอบรม


6-10-60 - แบบขอมีบัตรประจำตัว (ทุกตำแหน่ง)
6-10-60 - แบบขอมีบัตรประจำตัว (สำหรับข้าราชการบำนาญ)
6-10-60
- แบบขออนุญาติไปต่างประเทศ
 26-09-60  สัญญาจ้างพนักงานราชการ 
                   
สัญญาจ้าง ครูอาสา
                    - 
สัญญาจ้าง ครู กศน.ตำบล
                    - 
สัญญาจ้าง พนักงานราชการ ตำแหน่ง การเงินและบัญชี

                    - 
สัญญาจ้าง พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
                    - 
สัญญาจ้าง พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                    - 
สัญญาจ้าง พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
                    - 
สัญญาจ้าง พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
                    - 
สัญญาจ้าง พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(สนง.กศน.จ.ปข.)
                         
สัญญาจ้าง พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(กศน.อำเภอ)
                    - บรรณารักษ์ (กศน.อำเภอ)
                    - 
รายละเอียดเลขตำแหน่งและเงินเดือน 22-09-60 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

                    - หนังสื่อแจ้งการหลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                      
-
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
                      
-
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
                     
  - หลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


11-09-60 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2)


6-09-60 เรื่อง กรอบการประเมินผลการปฎืบัติงานของพนักงานราชการ.
6-09-60
เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
6-09-60
เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี.


22-08-60 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11-08-60 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู นักจัดการงานทั่วไป 


09-08-60 ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 


26-07-60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


21-07-60 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง
21-07-60 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
21-07-60 คำสั่งแต่งตั้งรองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

21-07-60 มอบอำนาจให้รองเลขาธิการสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษาระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิบัติราชการแทน
21-07-60 คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


07-07-60 ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการการจัดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดหรือสนับสนุน
              การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560

 


 

แบบประเมินพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบแรก)

ครู อาสา

ดาวน์โหลด
ครู กศน.ตำบล ดาวน์โหลด
ประเมินพฤติกรรม (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
พนักงานราชการ กศน.จังหวัดและกศน.อำเภอทับสะแก ดาวน์โหลด

08-05-60 เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สังกัดสำนักงาน กศน.
28-04-60 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนรู้
                       ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"(ครู ศรช.)
 

 


20-04-60 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น
                       ระดับประเศ ประจำปีงบประมาณ 2560
 

 


20-04-60 เรื่อง การเกลี่ยอัตราในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 


18-04-60 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง (ครู ศศช.)" 

 


30-03-60แบบประเมินครู ศรช. 


30-03-60 แบบประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมา  


27-03-60 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 


23-03-60 ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคงานบุคลากรคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 


21-03-60 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


20-03-60 การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจำปี 2560 


11-11-59 ศิษย์เก่า กศน.ผู้ประสบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพ สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  


01-10-59  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงาน กศน.
01-10-59
 
ระเบียบการลาศึกษาต่อ


- การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2559 


- แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 
-
ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2

-
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
-
ตัวชี้วัดความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
-
ประเมินพฤติ
-
เอกสารหมาย 3


- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 
-
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 
-
ประกาศรายชื่อบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558

-
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ


-  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาของบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.
-
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
-
คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2557


-  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานราชการ
-
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ


- ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้งที่ี 2 ปี 2560  
14-07-59 ซักซ้อมความมเข้าใจเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานราชการ
14-07-59 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559
14-07-59 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559
11-07-59
เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ระดับจังหวัด


-คู่มือการต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ            
          - 
ชี้แจงการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ
            - 
คำแนะนำ การขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          -
หนังสือขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
          -
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(คส.02.10)
          -
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา(คส.02.20)
          - แบบแสดงคุณสมบัติผู้ขอต่ออายุใบอนุญา (
คส 02 30)
          -
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
          -
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
          -
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ  Pay at Post
             - คู่มือการขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา04-04-59  แบบประเมินพนักงานราชการ 
                  -
ครูอาสา
                  -
ครู กศน.ตำบล
                  -
พนักงานราชการบนจังหวัด

01-04-59  ทะเบียนประวัติ พนักงานราชการ‏  

30-03-59  แบบฟอร์มต่าง ๆ

                - แบบใบลาพักผ่อน
                -
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
                -
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
                -
แบบใบลาอุปสมบท
                - แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
                - แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (แบบ บ.จ.1) และ (แบบที่ 1 ก.)
                - แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ (แบบ บ.จ.1) และ (แบบที่ 2 ก.)
                - แบบขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศ
                -
แบบคำขอหนังสือรับรอง


 

26-03-59 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง 


 


11-02-59  การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
                ตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจำปี 2559
 
      
เรื่อง การประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
           และการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

 11-02-59 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ
                หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

11-02-59 
การย้าย/โอนข้าราชการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

26-01-59  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล


18-01-59 แก้ไข  ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล


04-01-59 ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล


13-10-58  - แนวทางปฏิบัติในการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 


07-10-58  - เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน
07-10-58  -
ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS 


16-08-58  -เรื่อง สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา
               (สำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ)

         
- หลักเกณฑ์และวิธีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
         
การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ ๑(๑ เมษายน ๒๕๕๖)
          -
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 


15-08-58 เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์
             - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
             - การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิ
               มาลา ประจำปี 2551


25-08-58 - เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป
13-08-58 - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป
23-07-58
- เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป 
 

 

22-07-58 - เรื่อง มาตรการแก้ไข้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา


09-07-58 - เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ปีงบประมาณ 2558


01-07-58 - เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ปีงบประมาณ 2558


30-06-58 - เรื่อง เงื่อนไขขอบเขตและมาตราฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
           ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
           มาตรา 38 ค.(2)ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (สายงานนักวิชาการศึกษาและนักจัดการงานทั่วไป)


24-06-58 - เรื่อง การประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
           และการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

                            - เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 


22-06-58 - เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ 
           พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
 
 

                                                หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
                                         พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

                                      -  ที่ ศธ 0206.4/ว10  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
                                      - 
ที่ ศธ 0206.4/ว13  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ฯลฯ
                                      - 
ที่ ศธ 0206.4/ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
                                          และเลื่อนวิทยฐานะ
 


19-06-58 - เรื่อง พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน 15-06-58 - เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาอื่น
           ตามมาตรา 38ค.(2)ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน.

                            - เรื่อง รับโอน/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
           ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.


                           - ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
           ทางการศึกษาอื่นมาตรา 38ค.(2)


         - ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
           เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558


29-05-58 - หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  


28-05-58 - หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 


14-05-58  -หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ   
                  วิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
 


12-05-58 - แบบฟอร์มต่างๆ ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กำหนด
                             - หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยะฐาน แบบใหม่ 
                             - ประกาศ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558


7-05-58     - ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558


27-04-58     - สำรวจข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
            ประจำปีการศึกษษ 2558


22-04-58     - การเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2558 


21-04-58     - การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 


17-04-58     - ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558


3-04-58  - ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้อ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล


 3-04-58  - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
           บุคลากรทางการศึกษา
 
         - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
         - การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2558 
         - การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี"
 
         - การคัดเลือก ครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2558 


- การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2558  


 - คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.


- พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2537


- ขอหารือเกี่ยวกับผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาติ และอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ชะลอขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาหรือในวันหยุดราชการ
- การเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาหรือในวันหยุดราชการ
 


- ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบ

 


แบบประเมินพนักงาน(บนจังหวัด)
- แบบประเมินพนักงานราชการ ปี 58 ฉบับร่าง 


 - ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 


- การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 


- ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล


- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล


- การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา 


- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558
- การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 57
 


- การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558 


- การพัฒนาข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


แบบประเมินพนักงาน(บนจังหวัด)แก้ไข


- หลักเกณฑ์ แนวปฎิบัติการรับโอน ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการประเภทอื่น สังกัดส่วนราชการอื่นเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.  


- แบบโอนย้ายข้าราชการ 

- แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการ 


 

 

 

- ตัวอย่าง แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู
- หลักเกณฑ์ แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู
- หนังสือรับรองการจ้าง สำหรับครูที่มีสัญญา
- แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู 

 

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ
  เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

-คู่มือการต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ   
          คำแนะนำ การขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          -
หนังสือขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
          - แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(คส.02.10)

          -
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา(คส.02.20)
          - แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
          -
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
          - ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ  Pay at Post
             - คู่มือการขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 

- ต่อสัญญาจ้าง ครู ศรช. ปี 58( 6 เดือน)
      -  สัญญาค้ำประกัน

- ต่อสัญญาจ้าง ครู ศรช. ปี 58( 12 เดือน) 
     
-  สัญญาค้ำประกัน

 

- ระเบียบการลาออกจากราชการ 

 

- คู่มือ ครู ศรช.
- คู่มือ ครู กศน.ตำบล 

 

- การจ้างเหมาบริการเอกชนดำนเนินงานของส่วนราชการ สำนักงาน กศน.

 

- ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินลูกจ้างชั่วคราว
- แ
ก้ไข เอกสารหมายเลข 3  แบบประเมินพนักงานราชการ
 


- ตารางการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด (ครั้งที่ 2 ) เลื่อนเป็นวันที่ 16-18 กันยายน 2557

 

- แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 


- การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557
- การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2557- ประกาศ รับสมัคร ผู้บริหารการศึกษา
-
ประกาศ รับสมัคร ผู้บริหารสถานศึกษา 


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์กาเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557

-  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 


-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ


-การกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย


  - ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

- การคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ดีเด่นสำนักงาน กศน

 

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ปีงบประมาณ 2557   


 ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557

 


- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและตั้งแต่ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
- การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ


 - คัดเลือกบุคลากรหน่วยงานดีเด่น ฯลฯ
 -
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ผลงานเชิงประจักษ์  


  การต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


 
แบบประเมินพนักงานราชการ (ปรับใหม่), แบบประเมินข้าราชการและลูกจ้างประจำ
-
ครู กศน.ตำบล
-
ครูอาสา
-
แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (เอกสารหมายเลข 2)
-
ตัวอย่าง - การคำนวณผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-
แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (เอกสารหมายเลข 2)
-
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว บุคลลภายนอกปฏิบัติงานห้องสมุด
-
แบบประเมินครูประจำกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
-
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 

 

  - ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 

   

-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

 

การคัดเลือกประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่จัดและหรือสนับสนุนกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) 
        
 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 


การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
    - 
ข้อมูลประวัติส่วนตัว(แบบ 2 )
    - 
แบบกรอกประวัติ(แบบ 1 )
    - 
แบบประเมิน
    - 
ประกาศlสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    - 
หนังสือแจ้งหน่วยงาน สถานศึกษา
    - 
หลักเกณฑ์การพิจารณาฯการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา 
    -  
หนังสือ 
    - 
กรอบเนื้อหาสาระของหลักสูตรการพัฒนา
    - 
ข้อกำหนดและการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการพัฒนา
    - 
รายละเอียดการเตรียมตัวเข้ารับการพัฒนา
    -  กำหนดการพัฒนา
    - 
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาแบบประเมินพนักงานราชการ
1. ยกเว้นการประเมินตัวชี้วัด ด้านปริมาณผลงาน ด้านคุณภาพ ตัวชี้วัด โครงการ จบม.6 ภายใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ
2. ใช้เกณฑ์นี้ในการประเมินครั้งที่ 2
3. ดาวน์โหลด ตัวอย่าง เอกสารหมายเลข 1

    -
ตัวอย่าง แบบประเมิน ครูกศน.ตำบล
    -
ตัวอย่าง แบบประเมิน ครูอาสาสมัคร กศน.

 

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสนง.กศน.จังหวัด/กทม และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน


เรื่อง  คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

         - 
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.02.30)
         -  
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบอาชีพ (คส.02)
         - 
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post-
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผู้นำ เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 1เรื่อง  การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ผ่านการรับรองความรู้ 
    -
แบบหนังสือนำส่ง
    -
หนังสือแจ้งหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด


เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556 -  คำชี้แจงแนวทางการเขียนเอกสาร
แบบฟอร์มประวัติ
ประกาศคุรุสภา
ประเภทครู
ประเภทบคลากรทางการศึกษาอื่น(ศึกษานิเทศก์)
ประเทภผู้บริหารการศึกษา
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือแจ้งหน่วยงาน สถานศึกษา


 เรื่อง คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษา คุรุสภา 
   
       -  
แบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
       -  
ประกาศคุรุสภา
       - 
หนังสือแจ้งสถานศึกษาทุกสถานศึกษา


  
-
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

- ก
ารให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่

-
ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศตามโครงการเพชรน้ำหนึ่งสู่ประชาคมอาเซียน

-
ประกาศสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง เรื่อง การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น
  ระดับภาคประจำปี 2555
 
-
ประกาศการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2555

 

- การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-22 มกราคม 2556 เว้นวันหยุดราชการ)

            1. ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราขการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

                
           
2. ใบสมัคร

 

- โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2556

- แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล(ฉบับแก้ไข)

-
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

-
แจ้งผลการเรียนและติดตามผลการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับครู กศน.

-
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอ รุ่นที่ ๒

-
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556

-
สำนักงาน กศน. สป. มีความประสงค์จะรับย้าย หรือโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น 

-
รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

กำหนดการรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555

 

ประกาศ

 

 เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2556
          - 
แบบรายงานประวัติและผลรายงานของครู
          - 
ประกาศคุรุสภา 

 

แบบฟอร์ม

- แบบฟอร์ม แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
-
แบบฟอร์ม ขอลาพักผ่อน
-
แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
-
แบบฟอร์ม ขอยกเลิกวันลา
-
แบบฟอร์ม ขอนุญาติไปต่างประเทศ
-
แบบฟอร์ม ขออนุญาติเปลี่ยนแปลงการอยู่เวร
-
แบบฟอร์ม ขอมีบัตรเจ้าหนัาที่ของรัฐ

-
แบบฟอร์ม หนังสือรับรอง 
-
ตัวอย่างหนังสือราชการประทับตรา
-
ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก

 

ระเบียบ

 

 

อื่นๆ

- กำหนดการพิธีเปิดและตารางการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬา ราชนาวี สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
-
คู่มือ พนักงานราชการ 
-
คู่มือ ครู กศน.ตำบล
-
คู่มือ ครู ศรช

 

 

 

 


 เข้าชม : 87135
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
aruttapol@hotmail [อรุธพล ถังเงิน (ป๊อป)]
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี