[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

24-04-63 คู่มืองานพัสดุ  

26-03-63 รายงานขอจ้างและใบสัง่จ้าง(งบอุดหนุน)  
26-03-63 
รายงานขอซื้อขอจ้าง(งบดำเนินงาน)
 
26-03-63 
สัญญาจ้างงบดำเนินงาน ปี 2563  (รอบเดือน เมษายน 2563)  

31-10-62  สัญญาจ้างงบดำเนินงาน ปี 2563  23-09-62 คู่มือการลงบัญชีวัสดุ

10-06-62 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       

27-03-2562 สัญญาจ้างเหมาบริการ (เม.ย. 62 - 30 กย.62)       
                    งบดำเนินงาน
                           - รายงานขอจ้าง(งบดำเนินงาน)
                           - สัญญาจ้างงบดำเนินงาน
                    งบอุดหนุน
                           - รายงานขอจ้างและใบสั่งจ้าง(งบอุดหนุน)
                   
คุณสมบัติและขอบเขตงาน
                      - คุณสมบัติและงาน (พนักงานบริการ)
                      - คุณสมบัติและงาน (คนสวน)
                      - คุณสมบัติและงาน (ครู ศรช.)
                      - คุณสมบัติและงาน (เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ)
                      - คุณสมบัติและงาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
                      - คุณสมบัติและงาน (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
                      - คุณสมบัติและงาน (เจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ)
                      - คุณสมบัติและงาน (นักวิชาการศึกษา)
                      - คุณสมบัติและงาน (บรรณารักษ์)
                      - คุณสมบัติและงาน (พนักงานขับรถยนต์)
                            
 


21-01-2562 ขออนุมัติซื้อของ   


29-10-2561 สัญญาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562   
                                - คุณสมบัติและงาน (พนักงานบริการ)
                      - คุณสมบัติและงาน (คนสวน)
                      - คุณสมบัติและงาน (ครู ศรช.)
                      - คุณสมบัติและงาน (เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ)
                      - คุณสมบัติและงาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
                      - คุณสมบัติและงาน (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
                      - คุณสมบัติและงาน (เจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ)
                      - คุณสมบัติและงาน (นักวิชาการศึกษา)
                      - คุณสมบัติและงาน (บรรณารักษ์)
                      - คุณสมบัติและงาน (พนักงานขับรถยนต์)
                            
 
 


17-10-2561 ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
17-10-2561 ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                    - เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                    - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 


25-05-61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จัดซื้อหนังสือ ชุด สืบสานพระราชปณิธาน รัชการลที่ 9


23-02-61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


ารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

15-11-60  สัญญาจ้างเหมาบริการด้วยเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2561
                         - สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                -
สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
                -
สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ
                -
สัญญาจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์
                -
สัญญาจ้างนักวิชาการศึกษา
                -
สัญญาจ้างพนักงานบริการ


6-10-60   -  สัญญาจ้างบรรณารักษ์อัตราจ้าง 
6-10-60   สัญญาจ้างเหมาทั่วไป 

31-03-60    - แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร 

31-03-60    - แก้ไขเพิ่มเติม
-
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริกา-
คู่มือ การปฏิบัติงานด้วยระบบ e-GP การบันทึกข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและการจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา

- คู่มือ การปฏิบัติงานพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

- บันทึกจัดซื้อ/จัดจ้าง

-
ตารางราคากลางและแนวทางการปฏิบัติ
-
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) 
   


เข้าชม : 2993
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
aruttapol@hotmail [อรุธพล ถังเงิน (ป๊อป)]
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี