[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

รวมคู่มืองานต่างๆ

สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


   

คู่มือการปฏิบัติงาน
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้

คู่มือการใช้งานระบบ
 DMIS 

 
 
 
 

คู่มือ การปฏิบัติงานพัสดุ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535

คู่มือ การปฏิบัติงานด้วย
ระบบ
e-GP การบันทึกข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและการจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา

คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559)


 

คู่มือ ระบบควบคุมการเงิน
หน่วยย่อย ระหว่างสำนักงาน กศน.จังหวัด กับ กศน.อำเภอ

คู่มือ ปฏิบัติงานการเงิน ระหว่างสำนักงาน กศน.จังหวัด
กับ กศน.อำเภอ

 
 

คู่มือการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง

คู่มืองาทะเบียนสนง.กศนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คู่มือการดำเนินงาน หลักสูตร
การส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

สนง.กศน.จังหวัดประจวบฯ

   
 

คู่มือแนวทางการอบรม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

แนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

คู่มือการประเมินการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.เข้าชม : 5096
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
นายอรุธพล ถังเงิน (aruttapol@gmail)
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี