[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
ปรัชญาคิดเป็น และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมทุกช่วงวัย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู บุคลากรทุกตำแหน่งให้มีความรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียน
การสอน และการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้หลัก 

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวิจัย การวัดผลและ

  ประเมินผล ให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่

4.ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษานำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการ
ศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าชม : 261
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
นายอรุธพล ถังเงิน (aruttapol@gmail)
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี