[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน

 

สาระสำคัญ 

 

                การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียนโดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบาย

                เร่งจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน บูรณาการความรู้และทักษะการดำรงชีวิต เพ่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

 

                การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งใช้กระบวนการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีความเอื้ออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดทิศทางการพัฒนาของสังคมและชุมชนตามแนวทางในระบอบประชาธิปไตย โดยจัดกิจกรรม 5 ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม

 

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

 

                1. พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร กศน. โดยปรับบทบาทการทำงานให้สอดคล้องกับหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนตามนโยบาย และกำหนดให้ครู กศน. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมระดับหมู่บ้านและตำบลต่อไป
                2. ดำเนินการในรูปโครงการที่ให้ความสำคัญกับหลักของการพัฒนา 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ (วิสาหกิจชุมชน) ด้านการเมืองการปกครอง (ประชาธิปไตย) ด้านสังคม (วัฒนธรรมชุมชนและศิลปวัฒนธรรม) และด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสั่งสอนอบรมเผยแผ่ธรรมมะและคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของศาสนาในแต่ละท้องถิ่นโดยบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับสภาพจริงของชุมชน
                3. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และกลไกทุกภาคส่วนของสังคมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (เจ้าภาพ) ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยฉพาะการจัดการอบรมความรู้ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเรื่องการจัดการ การตลาดและบรรจุภัณฑ์
                4. ใช้ทุนทางสังคมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกรศึกษานอกโรงเรียนในชุมชน
                5. ส่งเสริมให้มีการจัดทำเวทีชาวบ้านเพื่อให้ชุมชนเรียนรู้สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและจัดทำแผนแม่บทชุมชน

 

                        ตัวชี้วัด
            เชิงปริมาณ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
จำนวนผู้สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนด

 

                เชิงคุณภาพ
-ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
-ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับเข้าชม : 1200
 
 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี
ที่อยู่ ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๒๓๔๙๐ เบอร์แฟ็กซ์ ๐๓๒-๖๒๓๔๙๐

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี