[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา


                           ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามร้อยยอด(เดิมเรียกว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามร้อยยอด หรือ กศน.อำเภอสามร้อยยอด และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสามร้อยยอด)  เป็นสถานศึกษาในบริหารราชการส่วนกลาง สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เดิมเรียกว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เดิมเรียกว่า สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอสามร้อยยอด หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศจัดตั้ง เป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2538 ใช้บริเวณมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด เป็นสถานที่ทำการอาคารสำนักงาน และเมื่อมีการดำเนินการจัดสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2540 จึงย้ายจากมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน มาอยู่ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอสามร้อยยอดมีนางสาวสุภาพร บัวเลี้ยง เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ คนแรก วันที่ 8 กันยายน 2550 กิ่งอำเภอสามร้อยยอดได้ยกฐานะเป็นอำเภอสามร้อยยอด และในวันที่ 25 มีนาคม 2551 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสามร้อยยอด ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 60 25 มีนาคม 2551 เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามร้อยยอด และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามร้อยยอด ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566  ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2566 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 20 ก  19 มีนาคม 2566 เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามร้อยยอด  โดยใช้อักษรย่อ (ศสกร.อำเภอสามร้อยยอดสังกัด สำนักงาน        ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สกร.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)  กระทรวงศึกษาธิการ

 

 อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา : เขตติดต่อของพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอปราณบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตอำเภอปราณบุรี อ่าวไทยและอำเภอกุยบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับเขตอำเภอกุยบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตประเทศเมียนม่าร์


พื้นที่ที่รับผิดชอบ 
ตำบล จำนวน 5 ตำบล (41 หมู่บ้าน) 
1 ตำบลไร่เก่า 8 หมู่บ้าน
2 ตำบลไร่ใหม่ 7 หมู่บ้าน
3 ตำบลศาลาลัย 8 หมู่บ้าน
4 ตำบลศิลาลอย 9 หมู่บ้าน
5 ตำบลสามร้อยยอด 9 หมู่บ้าน

มีเขตเทศบาล จำนวน 2 เทศบาล  คือ เทศบาลตำบลไร่ใหม่  และ เทศบาลตำบลไร่เก่า

ปรัชญา

            เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยหลักการคิดเป็น มุ่งเน้นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 วิสัยทัศน์

 

             เป็นสถานศึกษาในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยอย่างเสมอภาค ให้มีมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม โดดเด่นสังคมแห่งการเรียนรู้เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญประชาชนมีความพึงพอใจในส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

อัตลักษณ์

 

                   มีทักษะในการดำเนินชีวิต  มีจิตสาธารณะ  ก้าวทันเทคโนโลยี         

เอกลักษณ์

                    พัฒนาคน  พัฒนางาน  สร้างสรรค์สังคม  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

 

                   1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

               2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

                   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                   4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการสอดคล้องกับบริบทชุมชน

                   6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวิถีไทย  ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ และกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

                   7. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                   8. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

                   9. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

 

ภารกิจหลัก

มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

(1) การเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง

(3) การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเข้าชม : 1998
 
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามร้อยยอด (ศสกร.อำเภอสามร้อยยอด)
หมู่ที่ 8   ตำบลศิลาลอย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-3268-4204   0-3268-4220    เบอร์โทรสาร 0-3268-4204
http://prachuap.nfe.go.th/samroiyod/   facebook:ศสกร.อำเภอสามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี